Haber

Yeni Konut Finansmanı Programına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeni Konut Finansmanı Programına İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vatandaşların taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankaların sağladığı konut finansmanı taksitlerine katkı sağlamak amacıyla nakit kaynaklar Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara aktarılacak. .

Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesindeki mevcut veya yeni açılacak projelere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak ve bankaların bir yıl içinde sağlayacakları konut finansmanının toplam anapara tutarı, 220 milyar lirayı geçemez.

Müteahhitlerin mülkiyetinde bulunan ve daha önce satılmamış konutlar ile başlamamış veya üretimi devam eden konut projelerinden konut alacaklara sağlanacak konut finansmanına katkı sağlanabilecek. .

Başlamamış veya üretimi devam eden konut projelerinde mülkiyeti müteahhitlere devredilecek konutlar için sağlanacak finansman da bu kapsamda ödenecek. Bu kapsamda, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde gayrimenkul geliştiricileri ve arsa payı sahipleri de müteahhit sayılacaktır.

Kullanılacak finansmana ilişkin bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, ödeme gücü yeterli olan ve katkı payı talep eden bankalar tarafından bankalarca tahsil edilen vatandaşlar için, hanehalkı gelirinin yüzde 30’unu aşan finansman taksit tutarı, ilk 3 yıl, kamu bankasının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre belirlenir. aktarılabilir.

Cumhurbaşkanı, yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ile yüzde 50’nin ortasında belirlemeye ve 3 yıllık süreyi bir yıla indirmeye yetkili olacak.

Konutun satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında katkı payı, müteahhidin hesabından veya finansman bedelinden tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalardaki vadesiz hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar 1 yıla kadar olan finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacaktır.

Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu tutarın bir kısmı veya tamamı finansman anapara bedelinden peşin olarak indirilebilir ve 1 yıllık süre 3 yıla kadar uzatılabilir. Tahsil edilen tutar hiçbir şekilde yüklenici tarafından geri talep edilemez.

Belirlenen kamu bankası, içinde bulunulan aya ait toplam katkı payını her ayın ilk 5 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, talep edilen katkı payını tebliğ edilen ayın 15’ini takip eden ilk iş günü ilgili bankaya havale eder. Bu katkının transfer günü ve finansmanın taksit ödemeleri aynı gün bankalar tarafından belirlenecektir.

Katkı paylarının geri ödeme tutarları, geri ödeme başlayana kadar finansmanın faiz oranı üzerinden kolay faiz yöntemi ile hesaplanacaktır.

Geri ödeme fiyatlarının lehdarlarına bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca rücu hakkını kullanmaları halinde bankaların uygulayacağı faiz oranı dışında, geri ödemelerin başlamasından sonra herhangi bir ek faiz uygulanmayacaktır.

Geri ödemeler, finansmanı sağlayan bankalar tarafından en geç konut finansmanının vadesine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere ilgili kamu bankasına aktarılacaktır.

Geri ödemelerin hak sahipleri tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, finansmanı sağlayan bankalar Hazine ve Maliye Bakanlığına tam ve zamanında havale yapmaktan sorumlu olacak.

Finansmanı sağlayan bankalarca geri ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı payı geri ödemeleri, 51 inci maddeye göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilecektir. 6183 sayılı kanunun hükmü.

Bu kapsamda, finansmanın icra takibine başlanması halinde hesaplanacak geri ödemeler, icra takibinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına havale edilmek üzere belirlenecek bankaya havale edilecektir. finansmanı sağlayan bankalar tarafından başlatılır.

Katkıdan yararlanmak istemeyen vatandaşlar için konut finansmanına ilişkin diğer mevzuat kapsamında oluşturulan geri ödeme planlarında taksit fiyatlarının hane gelirinin yüzde 30’unu aşması durumunda anapara ve faiz oranı ilgili bankalar tarafından ödenecek. / Bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak için ilgili ayda taksitlendirmede almaları gereken kar payı bedeli. aynı faiz oranı / kar payı ile ve kalan anapara üzerine eklenir.

Bu finansmanların vadesinden önce kapatılmasının talep edilmesi halinde, diğer mevzuatta belirtilen kapatma koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz/kar payı tutarı varsa tamamı ödenerek kapatma gerçekleştirilebilir. onlara.

Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında satın alınan konutlar, ilan edilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle satılamayacak ve vadelendirilemeyecek.

Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun gerçeğe aykırı veya gerçeğe aykırı olması durumunda raporu hazırlayan gayrimenkul değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme şirketi hakkında onuncu madde uyarınca verilecek idari para cezası miktarı 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76 ncı maddesinin fıkrası 10 kat artırılarak uygulanacaktır. Uygulanacak idari para cezası miktarı, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde 10’undan az olamaz.

İbraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka, hak sahipliğinin tespiti ile aktarılacak katkı payının doğru ve eksiksiz hesaplanmasından sorumlu olacaktır.

Haksız olarak verildiği tespit edilen katkı payı tutarı, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte finansmanı sağlayan bankadan tahsil edilir.

???????- Yanlış ve yanıltıcı beyana idari para cezası

Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamındaki katkı paylarından yararlanacak vatandaşların gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunduklarının tespiti halinde katkı payları geri alınacak ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5’i oranında idari para cezası uygulanacaktır.

Finanse edilen konut sahiplerinin yalan veya yanıltıcı beyanda bulunduklarının tespiti halinde konut sahiplerine konutu satın alırken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i oranında idarî para cezası uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kamu bankası, gerekli tüm veri ve bilgileri bankalardan talep edebilecek. Bankalar, talep edilen veri ve bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek biçim ve süreler içinde vermekle yükümlü olacak. Söz konusu veri ve bilgilerin iletilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı kararlar uygulanmayacaktır.

Bankalarca sağlanacak finansman tutarı, vade, faiz oranı/kar payı, finanse edilecek konutların azami satış fiyatı, katkı paylarından yararlanacak gerçek kişilerin kapsamı, bu kişilerin konut sahipliğinin belirlenmesi , hanehalkı geliri, hane geliri artış katsayısı ve hanedeki diğer bireylerin konut sahipliği; İller bazında finansman özelliklerinin farklılaştırılması, aktarılacak kaynağın katkı olarak kullanılması, katkı payının sonlandırılması, katkı payı geri ödemeleri, katkı geri ödemelerinin faiz hesaplama sistemi, bu ödemelerin vade koşulları, peşin ve götürü ödemelere ilişkin uygulama ve kontrol usul ve esaslarını belirlemek, bu husus nedeniyle doğabilecek tereddütleri gidermeye ve kurum içinde yürütülecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye Başkan yetkilidir. bu sorunun kapsamı.

Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında katkı payları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu